គោលការណ៍គ្រប់គ្រងពលករឆ្លងដែនក្នុងស្ថានការណ៍កូវិដ-១៩ ស្របទៅតាមមតិគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ៤ សីហា ២៥៦៣