ជំនួយសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកស្តីអំពីសិទ្ធិ រហូតទៅដល់សេរីភាពខាងសមាគម និងការចរចាជាសមូហភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃ