ព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកដែលកិច្ចសន្យាការងា របស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់