ការរស់នៅក្នុងសយនដ្ឋានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលកើត​មាន​ជំងឺកូវីដ-១៩ – ប្រតិកម្ម

ដើម្បីលើកកម្ពស់ “ការរស់នៅក្នុងសយនដ្ឋានប្រកបដោយសុវត្ថិភាព” វីដេអូនេះ​បង្ហាញ​ជូន​​បណ្ដាកម្មករនិយោជិត

ការរស់នៅក្នុងសយនដ្ឋានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលកើតមាន​ជំងឺកូវីដ-១៩ – ការបង្ការ

ដើម្បីលើកកម្ពស់ “ការរស់នៅក្នុងសយនដ្ឋានប្រកបដោយសុវត្ថិភាព” វីដេអូនេះបង្ហាញ​ជូន​បណ្ដានិយោជិតនិងកម្មករនិយោជិត

1 2 3