วัคซีนโควิด-19 คืออะไร?

วัคซีนโควิด-19 คืออะไรและสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างไร?

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)