แบบสอบถามสำรวจสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดย Migrant Workers Rights Network เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาคสนาม อาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ และผู้นำชุมชนเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ และความต้องการ และพื้นที่ของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบ

ทำแบบสอบถาม