เกี่ยวกับเรา

MitrThai (มิตรไทย) เป็นความร่วมมือของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ หลากหลายองค์กรที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการให้ความคุ้มครองและการพัฒนาทักษะแก่แรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมียนมาที่ย้ายถิ่นฐานไปมาทำงานในประเทศไทยผ่านการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และคำแนะนำด้านกฎหมาย รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงได้ อันได้แก่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาทำงานในประเทศไทย การทำงานและความเป็นอยู่ในประเทศไทย การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การศึกษา การพัฒนาทักษะให้ตรงกับตลาดงาน และสิทธิและความคุ้มครอง ในกรณีที่แรงงานต้องการความช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุใด ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับทั้งตัวแรงงานข้ามชาติเอง และผู้ติดตาม

ตั้งแต่ปี 2563 โครงการมิตรไทยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพรอมมิส ดำเนินโครงการโดย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการพัฒนาและประสานความร่วมมือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เอสดีซี)

หน่วยงานที่ขับเคลื่อน MitrThai ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group หรือ MWG) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration หรือ IOM) องค์กรเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ควิซเซอร์​ (Quizrr) และกลุ่มมูฟ (MOVE) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันภายใต้โครงการ “พร้อมมิตร” หรือ “พรอมมิส” (PROMISE – Poverty Reduction through Safe Migration, Skills Development and Enhanced Job Placement in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) ซึ่ง IOM ดำเนินโครงการร่วมกับ UN Women โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยงานด้านการพัฒนาและประสานความร่วมมือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Agency for Development and Cooperation หรือ SDC)

MWG

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group – MWG ) เกิดจากการที่องค์กรสมาชิกเห็นตรงกันถึงความไม่เป็นธรรมของการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติในระบบประกันตนเมื่อปี 2549 ทำให้องค์กรตระหนักถึงพลังของการดำเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายจึงเห็นชอบให้มีการประชุมร่วมกันเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 มาจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา กำหนดประเด็นเชิงนโยบาย และกิจกรรมดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันกับทางภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ในประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา และสิทธิแรงงาน
โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ประชากรข้ามชาติได้รับ/เข้าถึงการคุ้มครองสิทธิ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อมูลของ MWG ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.mwgthailand.org/

IOM

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ ไอโอเอ็ม (International Organization for Migration – IOM) มีสถานะเป็นองค์การเฉพาะทางของสหประชาชาติด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นรัฐสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ในปี ค.ศ. 1986 ปัจจุบัน ไอโอเอ็ม ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไอโอเอ็ม โดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 320 คน ดำเนินโครงการกว่า 35 โครงการ
สำนักงานใหญ่ของ ไอโอเอ็ม ประเทศไทย ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานย่อย 8 แห่ง ในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง และแม่สอด
การดำเนินการที่สำคัญของ ไอโอเอ็ม ประเทศไทย ได้แก่ โครงการที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ การทำงานร่วมกับภาคเอกชน งานวิจัยด้านการย้ายถิ่น การให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่น การต่อต้านการค้ามนุษย์ การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและวิกฤตการณ์ การตรวจคนเข้าเมืองและบริหารจัดการพรมแดน สุขภาพของผู้ย้ายถิ่น และการจัดส่งผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่สาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไอโอเอ็ม ประเทศไทย กรุณาเข้าเว็บไซต์ https://thailand.iom.int

UN Women

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) มีพันธกิจในการทำงานเพื่อสนับสนุนการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เพื่อเสริมสร้างพลังผู้หญิง และให้ผู้หญิง และคนทุกเพศได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคงอย่างเท่าเทียม การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางเศรษฐกิจของผู้หญิงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกของการทำงานในปัจจุบัน ประกอบกับที่แรงงานข้ามชาติ มีบทบาทสำคัญขึ้นอย่างยิ่งยวดในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ ทั้งในระดับของปัจเจกบุคคล และในระดับสังคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UN Women สามารถดูได้ที่ https://asiapacific.unwomen.org

Quizrr

ควิซเซอร์ เป็นดิจิตอลแพลทฟอร์มเรื่องความยั่งยืนทางสังคม
ควิซเซอร์ นำเสนอนวัตกรรมการอบรมดิจิตัลเพื่อพัฒนาเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมในสายการผลิตของโลก เราช่วยให้การศึกษาแรงงานทั่วโลกในหัวข้อเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบ สุขภาพและความปลอดภัย การสรรหาว่าจ้างที่มีจริยธรรม การพูดคุยในสถานประกอบการและอีกหลายหัวข้อ
มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้งานง่าย ประกอบด้วยภาพยนตร์และชุดคำถามที่มาช่วยขยายการอบรมให้กับแรงงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีประเด็นและมุมมองทางสังคมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการผลิตอย่างยั่งยืน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.quizrr.se

MOVE Group

” MOVE (มูฟ) เป็นโครงการริเริ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายที่รวบรวมองค์กรเอกชนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแรงงานข้ามชาติในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกผ่านการฝึกอบรมดิจิทัลที่เข้าถึงได้ง่าย ความทะเยอทะยานของเราคือการเปิดตัวทรัพยากรในการฝึกอบรมแบบดิจิทัลในตลาดต่างๆ โดยการฝึกอบรมจะเน้นไปที่สิทธิที่เกี่ยวข้องกับงาน และความรับผิดชอบต่างๆ การฝึกอบรมหลายภาษาจะทำผ่านภาพยนตร์สั้นๆ ภาพเคลื่อนไหว และแบบทดสอบสั้นๆ และยังมีฟังก์ชั่นการพากย์เสียงสำหรับผู้ใช้ที่มีระดับการรู้หนังสือต่ำด้วย การทดสอบตัวแรกของ MOVE คือแอพบนมือถือสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยที่เน้นเรื่องโควิด-19 และสิทธิแรงงาน ที่แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงได้ นอกเหนือจากการเพิ่มขีดความสามารถให้กับแรงงานข้ามชาติด้วยข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้และเชื่อถือได้แล้ว แอพมือถือและ mitrhthai.com ยังมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับกลุ่มเป้าหมายแรงงานข้ามชาติจากกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์อีกด้วย MOVE เป็นส่วนขยายของ Nordic Initiative ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดย Axfoundation, Quizrr และ บริษัท ค้าปลีกอาหารของชาวนอร์ดิก 10 แห่ง โครงการนี้ได้พัฒนาการฝึกอบรม Quizrr บนแท็บเล็ตดิจิทัลสำหรับคนงานในการจัดหาโรงงานในประเทศไทย ปัจจุบัน MOVE รวม บริษัท และองค์กรในทุกอุตสาหกรรมและเข้าถึงคนงานในทุกระดับไม่ว่าจะอยู่ในงานหรือระหว่างการเปลี่ยนงาน Axfoundation เป็นผู้ประสานงานของ MOVE และมีพันธมิตร ได้แก่ Axfood, Electrolux, HP, IOM และ Unil Norway ผู้ให้บริการด้านเทคนิค ได้แก่ Quizrr และ Ulula Quizzr บริษัท เทคโนโลยีด้านการศึกษาของสวีเดนได้พัฒนาการฝึกอบรมด้านการสรรหาบุคลากรด้านจริยธรรม สุขภาพและความปลอดภัย นโยบายที่ที่ทำงานและอื่น ๆ บริษัทสัญชาติแคนาดา Ulula พัฒนาฟังก์ชั่นการสำรวจคนงานในแอพมือถือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารความต้องการและความท้าทายกับ MOVE เรียนรู้เพิ่มเติมที่ axfoundation.se/move

Ulula

Ulula เป็นซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขยายเสียงของคนงานและชุมชน เราให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์แก่ บริษัท ในการตรวจสอบและลดความเสี่ยงทางสังคมและสร้างห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่มีความรับผิดชอบในทุกภาคส่วน Ulula ตั้งอยู่ในโตรอนโต นิวยอร์กและลียงทำงานในกว่า 25 ประเทศและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.ulula.com

เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ IOM และ Quizrr เพื่อนำเสนอชุดเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นและแรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรายงานสภาพการทำงานของพวกเขา” – Antoine Heuty ซีอีโอของ Ulula

Axfood

Axfood เป็นบริษัทสัญชาติสวีเดนที่ใหญ่เป็นอันดับสองเรื่องการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีบริษัทในเครือคือ Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, Mat.se และ Middagsfrid.
ความยั่งยืนคือส่วนสำคัญในการทำธุรกิจของ Axfood และเป็นหลักการในการธุรกิจของบริษัท วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้นำด้านอาหารที่ดีและยั่งยืน

UNIL

Unil AS อยู่ในกลุ่มของ Norges Gruppen ซึ่งเป็นผู้ค่าส่งสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ที่สุดของประเทศนอร์เวย์ Unil As รับผิดชอบเรื่องการนำเข้า จัดซื้อและทำการตลาดสำหรับสินค้าของกลุ่ม NorgesGruppen ซึ่งมีประมาณ 4000 รายการ สินค้าของเราขายให้กับทั้งร้านค้าและร้านอาหาร ส่วนการจัดเลี้ยง รวมถึงร้านค้าในสถานีน้ำมัน ร้านอาหาร โรงอาหารและโรงแรม และร้านอาหารจานด่วน

HP

บริษัท HP ได้สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตของคนทุกคน ทุกองค์กร และทุกชุมชนทั่วโลกดีขึ้น เราออกแบบประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจผ่านเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ โซลูชั่นและการบริการต่างๆ

โปรแกรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเรามีเป้าหมายที่จะเห็นคนงานทั้งหมดที่ช่วยผลิตสินค้าสู่ท้องตลาดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและมีศักดิ์ศรี และผู้ผลิตทุกคนคือหุ้นส่วนที่ช่วยการสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน บริษัท HP มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่ให้ประโยชน์กับแรงงานทุกคนในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติในเมืองไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโควิด 19