ការិយាល័យបេទ្បាសន្តិសុខសង្គម ក្រសួងការងារ បើកមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់ការពារមេរោគកូវីត-១៩ សម្រាប់អ្នកធានារ៉ាប់រងក្រោមមាត្រាទី៣៣ នៅក្នុងតំបន់បាងកក។