គណៈរដ្ឋមន្ត្រី សម្រេចបន្ធូរបន្ថយការគ្រប់គ្រងការងាររបស់ពលករបរទេសដែលមាន ៣ សញ្ជាតិ (កម្ពុជា ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា) ដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ និងបន្តធ្វើការក្រោមស្ថានការណ៍ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ១៩ ។