ប្រកាស! បទប្បញ្ញត្តិចុងក្រោយស្តីពីការពាក់ម៉ាស់ នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា

ប្រជាជាននៅក្នុងបាងកកនិង ៦០ ខេត្ត ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ក្រណាត់ឬម៉ាស់អានាម័យគ្រប់ពេលនៅពេលចេញពីផ្ទះនិងនៅកន្លែងសាធារណះ ដែលនឹងចាប់អនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ មេសានេះតទៅ។

ព័ត៌មានត្រឹមថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១
ប្រភព៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមន្ទីរទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យកូវីដ ១៩។