អំពី MitrThai

MitrThai (មិត្តថៃ) ជាការសហការគ្នារវាងអង្គភាពជាច្រើនដែលដំណើរការដើម្បីលើកស្ទួយការការពារ និងការអភិវឌ្ឍជំនាញដល់ពលករខ្មែរ ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា  ដែលផ្លាស់ទីលំនៅមកបម្រើការងារក្នុងប្រទេសថៃ តាមរយៈការចែកចាយព័ត៌មាន ចំណេះដឹង និងការណែនាំផ្នែកច្បាប់  រួមទាំងសេវាកម្មផ្សេងៗ ដែលពលករបរទេសអាចស្វែងរកបាន ដូចជាព័ត៌មានការត្រៀមខ្លួនមុនពេលចេញដំណើរមកធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃ ការបម្រើការងារ និងការរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃ ការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាព ការសិក្សា ការអភិវឌ្ឍជំនាញ ឱ្យស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ មានសិទ្ធិ និងការការពារដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលព័ត៌មានទាំងនេះមានសារៈប្រយោជន៍ ទាំងចំពោះពលករខ្លួនឯងផ្ទាល់ និងអ្នកតាមដានព័ត៌មានផងដែរ។​​

អង្គការដែលធ្វើឲ្យ MitrThai អាចដំណើរការទៅបាន រួមមានបណ្តាញអង្គការក្រុមការងារសម្រាប់ពលករ (Migrant Working Group ឬ MWG) អង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសន៍ ហៅកាត់ថា អាយអូអិម (International Organization for Migration ឬ IOM) អង្គការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN Women) ខ្វីស(Quizrr) និងក្រុមម៉ូហ្វ (MOVE) ដែលរួមចាប់ដៃគ្នាក្រោមគម្រោង “កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាព ការអភិវឌ្ឍជំនាញ និងការបង្កើនការរកការងារឲ្យធ្វើ នៅប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ ភូមា និងថៃ” (PROMISE – Poverty Reduction through Safe Migration, Skills Development and Enhanced Job Placement in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) ដែល IOM ដំណើរការជាមួយ UN Women ក្រោមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្វីស (Swiss Agency for Development and Cooperation ឬ SDC)​។

ក្រុមការងារសម្រាប់ពលករ (MWG)

បណ្តាញអង្គការក្រុមការងារសម្រាប់ពលករ (Migrant Working Group -MWG ) កើតឡើងដោយអង្គការសមាជិកយល់ឃើញដូចគ្នា លើភាពអយុត្តិធម៌នៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះពលករបរទេសក្នុងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងក្នុងឆ្នាំ ២៥៤៩ ធ្វើឲ្យអង្គភាពដឹងពីអំណាចក្នុងការដំណើរការរួមគ្នាជាបណ្តាញទើបមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្នើរឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយខែម្តង ចាប់ពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២៥៤៩ មកទល់បច្ចុប្បន្នយជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីធ្វើការចែករំលែក វិភាគបញ្ហា ធ្វើការកំណត់គោលនយោបាយ និងសកម្មភាពដំណើរការ ដើម្បីបោះជំហានទៅមុខជាមួយគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាល និងឯកជន លើប្រធានបទសំខាន់ ៣ រួមមាន សុខភាព ការសិក្សា សិទ្ធិពលករ  ដោយមានគោលដៅ ដើម្បីឱ្យពលករបរទេសទទួលបានការការពារសិទ្ធិ និងមានគុណភាពជីវិតល្អ ដោយគោរពភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស និងមិនមានការរើសអើង។​

ពត៌មានបន្ថែម MWG  មើលព័ត៌មានលម្អិត https://www.mwgthailand.org/

អង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសន៍ (IOM)

អង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសន៍ ឬ អាយអូអិម (International Organization for Migration – IOM) ជាទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការជម្រុញឲ្យមានការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាព។ ប្រទេសថៃបានចូលជារដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការធ្វើចំណាកស្រុក ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៦ ហើយបច្ចុប្បន្ន អាយអូអិម ប្រទេសថៃ ជាមជ្ឈមណ្ឌលធំបំផុតមួយរបស់អាយអូអិម ដែលមានមន្ត្រីបម្រើការងារជាង ៣២០ នាក់ ដំណើរការគម្រោងជាង ៣៥គម្រោង។​​
ទីស្នាក់ការកណ្តាល អាយអូអិម ប្រទេសថៃ មានទីតាំងនៅកណ្តាលក្រុងបាងកក និងមានទីស្នាក់ការតូច ៨កន្លែងទៀតនៅឈៀងម៉ៃ មេហុងសន មេសៈរៀង និងមេសត។
សកម្មភាពសំខាន់របស់អាយអូអិម ប្រទេសថៃ មានដូចជា គម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹងពលករបរទេស ការសហការជាមួយផ្នែកឯកជន ការស្រាវជ្រាវលើការធ្វើចំណាកស្រុក ការផ្តល់ជំនួយដល់ពលករចំណាកស្រុក ការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស ការដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ និងវិបត្តិ។ ការគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ និងព្រំដែន សុខភាពពលករចំណាកស្រុក និងការបញ្ជូនពលករចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសទីបី។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹង អាយអូអិម ប្រទេសថៃ សូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ https://thailand.iom.int

អង្គការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្រ្តីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN Women)​

អង្គការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN Women) មានបេសកកម្មដើម្បីលើកស្ទួយការលុបបំបាត់ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រី និងក្មេងស្រីដោយការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី និងឱ្យស្ត្រី និងក្រុមបុរសគ្រប់ភេទទាំងអស់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍ ការការពារសិទ្ធិមនុស្ស សន្តិភាព និងស្ថេរភាពស្មើភាពគ្នា។ ការបន្ថែមសមត្ថភាពដើម្បីឱ្យមានភាពស្មើគ្នាលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី ដែលជាផ្នែកសំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើការនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយពលករបរទេស ដើរតួនាទីសំខាន់បំផុតសម្រាប់ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស ទាំងកម្រិតបុគ្គល និងកម្រិតសង្គម។​

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹង UN Women អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://asiapacific.unwomen.org 

ខ្វីស (Quizrr)

ខ្វីស ជាវេទិកាឌីជីថលនៃសាច់រឿងស្តីពីស្ថានភាពសង្គម​
ខ្វីស ណែនាំគំនិតច្នៃប្រឌិតនៃការអប់រំឌីជីថលដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ទំនួលខុសត្រូវលើសង្គមរបស់ពិភពលោក។ ពួកយើងជួយឱ្យការសិក្សារបស់ពលករទូទាំងពិភពលោកអំពីសិទ្ធិ និងទំនួលខុសត្រូវ សុខភាព និងសុវត្ថិភាព ការជ្រើសរើសពលករដោយក្រមសីលធម៌នៃទីភ្នាក់ងារឯកជន និងប្រធានបទជាច្រើនទៀត។
មានប្រភេទនៃការរៀបរៀងដែលងាយស្រួលរៀន អមដោយវីដេអូឃ្លីប និងកម្រងសំណួរដែលជួយបង្កើនការយល់ដឹងដល់ពលករគ្រប់កម្រិតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមានប្រធានបទ និងទស្សនៈសង្គមជាផ្នែកសំខាន់នៃការផលិតយ៉ាងស្ថិតស្ថេរ។

អានព័ត៌មានបន្ថែម  www.quizrr.se

ក្រុមម៉ូហ្វ (MOVE Group)

MOVE ជា​គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាច្រើន​ដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយអង្គភាពឯកជន និងអង្គការមិនគិតប្រាក់ចំណេញ ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងពលករចំណាកស្រុកក្នុងចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាសកលដោយការហ្វឹកហាត់ប្រកបទៅដោយភាពងាយស្រួលបែបឌីជីថល។​ គោលដៅធំបំផុតនោះគឺចង់បង្ហាញនូវការហ្វឹកហាត់បែបឌីជីថលនៅក្នុងទីផ្សារផ្សេងៗជាច្រើន ជាមួយនឹងការហ្វឹកហាត់ដែលផ្តោតទៅលើការងារទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិនិងទំនួលខុសត្រូវ។ ការបង្រៀនជាពហុភាសាមានដូចជា ភាពយន្តខ្លីៗ គំនូរ ជីវច​លនិងការធ្វើតេស្តសំណួរ ហើយក៏មាននូវ មុខងារ Voice-over សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានកម្រិតអក្ខរកម្មទាប។ MOVE’s first pilot គឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃមួយដែលផ្តោតសំខាន់លើជម្ងឺCovid-19 ហើយនិងសិទ្ធិការងារសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃ។ កម្មវិធីអាចទាញយកបានដោយប្រើប្រាស់ QR code ក្នុង mirthai.com និងឆានែលផ្សេងទៀត។ ក្រៅពីផ្តល់ពលករចំណាកស្រុកជាមួយនឹងព័ត៍មានដែលអាចទុកចិត្តនិងមានដំណើរការល្អ កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនេះនិងឆានែល mithrhthai.com ក៏មានគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលក្នុងក្រុមគោលដៅ ដូចជាក្រុមពលករចំណាកស្រុកមកពី ប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និងមីយ៉ានម៉ា។ MOVE គឺជាផ្នែកបន្ថែមនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ Nordic ដែលជាសហប្រតិបត្តិការដ៏ជោគជ័យបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ដោយអង្គការAxfoundation, Quizrr និងក្រុមហ៊ុនចំណីអាហារចំនួន១០របស់Nordic។ គម្រោងនេះបានអភិវឌ្ឍ ការបង្រៀនរបស់ Quizrr បែបឌីជីថលនៅលើ Tablet សម្រាប់ពលករក្នុងរោងចក្រនៅប្រទេសថៃ។ ​​​​​​ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន MOVE រួមមានក្រុមហ៊ុននិងអង្គការមកពីគ្រប់ឧស្សាហកម្មហើយកំពុងរីកលូតលាស់ឈានទៅដល់ពលករគ្រប់ស្រទាប់ មិនថាក្នុងការងារឬការធ្វើដំណើរ។ Axfoundation គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃMOVE និងដៃគូសហការក្នុងចំណោមនោះរួមមាន Axfood, Electrolux, HP, IOM and Unil Norway។ អ្នកផ្តល់ឲខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺ Quizrr និងUlula។ ក្រុមហ៊ុន ed-tech Quizzr របស់ស៊ុយអែតបង្កើតការបង្រៀនមានលក្ខណជាល្បែងកំសាន្ត ក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ សុខភាព និងសុវត្ថិភាព កន្លែងការងារ បទបញ្ជា។ល។ ក្រុមហ៊ុនកាណាដា Ulula បង្កើតនូវមុខងារដែលអាចស្ទង់មតិពលករក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអោយដឹងពីតម្រូវការពួកគេនិងឧបសគ្គ ផ្សេងៗទៅកាន់MOVE។ សិក្សាបន្ថែមចូលទៅកាន់ axfoundation.se/move

Ulula

Ulula គឺជាវេទិកា software និងការ​វិភាគដែលប្រើប្រាស់ឌីជីថលតិចណូឡូជីដើម្បីដំឡើងសម្លេងរបស់ពលករនិងសហគមន៍។ ពួកយើងផ្តល់ឲក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងការយល់ដឹងពីពេលវេលាពិតប្រាកដដើម្បីត្រួត ពិនិត្យនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងសង្គមនិងថែមទាំងបង្កើតនូវចង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ជាលក្ខណសកលដែលមានទំនួលខុសត្រូវគ្រប់វិស័យ។ ដោយផ្អែកលើ ទីក្រុង Toronto, New York និង Lyon, Ulula ធ្វើការជាមួយជាង២៥ប្រទេសហើយបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយជាងមួយលានម្ចាស់ភាគហ៊ុនទូទាំងពិភពលោក។ ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈ www.ulula.com

“ពួកយើងពិតជារំភើបដែលបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹង IOM និង Quizzr ដើម្បីនាំយកមកនូវរបស់ជាច្រើនដើម្បីជួយទំនុកបម្រុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងពលករចំណាកស្រុកឲទទួលបាននូវព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធហើយអាចរាយការណ៍ពីលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ពួកគេ”-Antoine Heuty, CEO of Ulula

អំពី Axfood 

Axfood ជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសស៊ុយអែត ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់លេខពីរនៃការធ្វើអាជីវកម្មគ្រឿងឧប្បភោគបរិភោគ ដោយមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដូចជា Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, Mat.se, និង Middagsfrid ។ស្ថេរភាពគឺជាផ្នែកសំខាន់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន និងជាគោលការណ៍នៃការធ្វើជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុន Axfood ។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺ ជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេលើវិស័យអាហារដែលគុណភាព និងមានស្ថេរភាព។

អំពី UNIL​

Unil AS នៅក្នុងក្រុមជាមួយ Norges Gruppen ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងឧប្បភោគបរិភោគធំបំផុតក្នុងប្រទេសន័រវែស ។ Unil As ទទួលខុសត្រូវលើការនាំចូល បញ្ជារទិញ និងធ្វើទីផ្សារចំពោះទំនិញក្នុងក្រុម NorgesGruppen ដែលមានប្រហែល ៤០០០ ប្រភេទ។ ទំនិញរបស់ពួកយើងលក់ជូនទាំង ហាងទំនិញ និងភោជនីយដ្ឋាន។ សេវាកម្មផ្គត់ផ្គងពិធីជប់លៀង រួមទាំងតូបលក់ទំនិញតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ ភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និងកន្លែងលក់ម្ហូបកម្ម៉ង់។

ក្រុមហ៊ុន HP

HP inc. បង្កើតប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីដែលធ្វើឲជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នា មនុស្សគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់អង្គការ និងគ្រប់សហគមន៍ជុំវិញពិភពលោក។ ពួកយើងជាវិស្វករមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង​ ដោយឆ្លងកាត់ផលប័ត្រនៃ ម៉ាស៊ីនព្រីន PC ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ដំណោះស្រាយ និងសេវា ។

ដោយឆ្លងកាត់នូវកម្មវិធីសង្គមដែលមានភាពទូលំទូលាយនិងទំនួលខុសត្រូវខាងផ្នែកសង្គមបរិស្ថាន ពួកយើងមានគោលបំណងដើម្បីប្រាកដថាពលករទាំងអស់ដែលជួយអោយផលិតផលរបស់ពួកយើង លេចមុខក្នុងទីផ្សារត្រូវបានផ្តល់នូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការគោរព ហើយអ្នកដែលជួយផ្គត់ផ្គង់សុទ្ធតែជាដៃគូក្នុងការបង្កើតនូវអនាគតមួយដ៏យូរអង្វែងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ ដើម្បីគាំទ្រពលករចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃឲ្យមានភាពងាយស្រួលទាក់ទិននឹងព័ត៌មានជុំវិញជម្ងឺ COVID-19 និងសិទ្ធិដែលទទួលបាន HP inc. មានសេចក្តីសោមនស្សក្នុងការចូលរួមគម្រោង cross-industry ដែលនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពលករទាំងអស់ក្នុងប្រទេសថៃ។