គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពលករចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃ ពលករចំណាកស្រុកដែលគ្មានការងារធ្វើ​ ​សេចក្តីសម្រេចគណៈរដ្ឋមន្រ្តីចុះថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020