សុំបន្ថែមពេលវេលាក្នុងត្រួតពិនិត្យរកជំងឺកូវិដ-19 និងរក្សាទុកជីវមាត្រ បន្ថែម 2 ខែ ពីថ្ងៃទី 16 ខែមេសា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 សម្រាប់ពលករបរទេសតាមមតិគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចុះថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020។