ព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងកំឡុងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ ១៩