ផែនការសុវត្ថិភាពដែលត្រូវមានសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលរីករាតត្បាតនៃជំងឺកូវិដ ១៩