ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រថៃទ្បង់ដ៍

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រថៃទ្បង់ដ៍ អាស័យដ្ឋានៈ 518/4 ផ្លូវប្រាឆាអុធីត (សយរ៉ាមកាំហែង 39) សង្កាត់វ៉ាងថុងទ្បាង ខ័ណ្ឌវ៉ាងថុងទ្បាង ទីក្រុងបាងកក 10310 លេខទូរសព្ទ: 02-957-5851-2 អ៊ីមែល: camemb.tha@mfaic.gov.kh គេហទំព័រ: https://cambodiaembassyinthailand.wordpress.com/