ប្រកាស! បទប្បញ្ញត្តិចុងក្រោយស្តីពីការពាក់ម៉ាស់ នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា

ប្រជាជាននៅក្នុងបាងកកនិង ៦០ ខេត្ត ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ក្រណាត់ឬម៉ាស់អានាម័យគ្រប់ពេលនៅពេលចេញពីផ្ទះនិងនៅកន្លែងសាធារណះ ដែលនឹងចាប់អនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ មេសានេះតទៅ។

1 2