การใช้ชีวิตในหอพักให้ปลอดภัยจากโควิด-19 – การปฏิบัติตน

เพื่อส่งเสริม “การใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในหอพัก” วิดีโอนี้จะแจ้งให้คนงาน (โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ) ทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรหากมีอาการของโควิด-19 หรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยในหอพักทุกคน นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลสำหรับผู้อยู่อาศัยในหอพักที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ และ/หรือรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19