เรื่องน่ารู้สำหรับแรงงานข้ามชาติในการอยู่อาศัยในประเทศไทย
ในสถานการณ์โรคระบาดใหญ่ โควิด-19