ข้อควรรู้สำหรับแรงงานข้ามชาติที่งานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19