ຄຣມ. ມີມະຕິຜ່ອນຜັນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການເຮັດວຽກຂອງແຮງງານຂ້າມຊາດຂອງ 3 ສັນຊາດ (ກໍາປູເຈຍ, ລາວແລະມຽນມາ) ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ຕໍ່ໃນລາຊະອານາຈັກແລະສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ພາຍໃຕ້ສະຖານະການການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.