ປະກາດ! ຂໍ້ບັງຄັບໃຫມ່ຫລ້າສຸດກ່ຽວກັບເລື່ອງໃສ່ໜ້າກາກຈະເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໃນວັນທີ 26 ເມສາ ນີ້.

ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ກຸງເທບແລະອີກ 60 ຈັງຫວັດຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າ ກາກຜ້າ ຫລື ໜ້າກາກອະນາໄມຕະຫຼອດເວລາທີ່ອອກໄປນອກບ້ານແລະເມື່ອຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ. ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ເມສາເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂໍ້ມູນໃນວັນທີ 27 ເມສາ 2021
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສຳນັກຂ່າວ, ກົມປະຊາສຳພັນ, ແລະສູນຂໍ້ມູນ ໂຄວິດ-19