ສຳນັກງານປະກັນສັງຄົມ, ກະຊວງແຮງງານ ເປີດສູນສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ສໍາລັບຜູ້ປະກັນຕົນພາຍໃຕ້ມາດຕາ 33 ໃນພື້ນທີ່ກຸງເທບມະຫານະຄອນ