ຂະຫຍາຍເວລາໃນການກວດຫາພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະຈັດເກັບ ອັດຕະລັກບຸກຄົນເພີ່ມ 2 ເດືອນ, ຈາກວັນທີ 16 ເມສາເຖິງ 16 ມິຖຸນາ 2021 ສຳລັບແຮງງານຂ້າມຊາດຕາມມະຕິ ຄລມ.29 ທັນວາ 2020.