ກິດຈະກຳໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກຂອງ ຂະບວນການ 16 ມື້ ເພື່ອຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ