ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ … ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກປະຈໍາຢູ່ໃນປະເທດໄທນັ້ນ, ມີສິດໄດ້ຮັບວັນພັກຕາມປະເພນີ 13 ວັນຕໍ່ປີ?