ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບແຮງງານຕ່າງຊາດ ດ້ານສິດທິການສະມາຄົມ ແລະການຮ່ວມເຈລະຈາຕໍ່ລອງໃນປະເທດໄທ