ປະກາດ! ຂໍ້ບັງຄັບໃຫມ່ຫລ້າສຸດກ່ຽວກັບເລື່ອງໃສ່ໜ້າກາກຈະເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໃນວັນທີ 26 ເມສາ ນີ້.

ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ກຸງເທບແລະອີກ 60 ຈັງຫວັດຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າ ກາກຜ້າ ຫລື ໜ້າກາກອະນາໄມຕະຫຼອດເວລາທີ່ອອກໄປນອກບ້ານແລະເມື່ອຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ. ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ເມສາເປັນຕົ້ນໄປ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ COVID-19 ຜ່ານກາຕູນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO)

“ຊວນຫົວ”, ປື້ມກາຕູນຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ທັນຕໍ່ກັບພະຍາດ COVID-19.

1 2 3