ສະຖານເອກອັກຄະລາຊະທູດແຫ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ສະຖານເອກອັກຄະລາຊະທູດແຫ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຢູ່ : 520, 502/1-3 ຊອຍ ຣາມຄຳແຫງ 39, ບາງກະປິ, ກຸງເທບ 10310 ເບີໂທ: 02-539-6679