MOVE ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ້ນເທິງມືຖ

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະປອດໄພ.

ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ

1.ກົດ ເຂົ້າລິ້ງໂດຍກົງ ຜ່ານສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
2.ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສະແດງຂຶ້ນເທິງໜ້າຈໍ ໃນການຕິດຕັ້ງແອບພິເຄຊັ້ນແບບສອບຖາມເທິງສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ
3.ເລີ່ມໃຊ້ງານໂດຍການສະແກນຄິວອາໂຄດໃນແອັບຢູ່ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ.
ມ່ວນຊື່ນກັບການຝຶກອົບຮົມ.

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ພະຍາດໂຄວິດ19

ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນຄອບຄຸມຂໍ້ມູນອັນສຳຄັນກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສ ຢ່າງເຊັ່ນ: ວິທີການປະຕິບັດຕົນໃຫ້ຖືກສຸຸຂະອະນາໄມທີ່ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ.

ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ

ການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນຄອບຄຸມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສັນຍາຈ້າງງານ, ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ແລະນະໂຍບາຍການແບ່ງແຍກ