ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား စီမံခန့်ခွဲမှု လမ်းညွှန် ​အလုပ်အကိုင်ရှိသော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား​ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ရက်စွဲပါ အစိုးရအဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက