ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား စီမံခန့်ခွဲမှု လမ်းညွှန် အလုပ်လက်မဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ရက်စွဲပါ အစိုးရအဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက