ကိုဗစ်-၁၉ကြောင့်အိမ်တွင်ကွာရန်တင်းဝင်နေစဥ်(အသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိခြင်းခံရစဥ်)လိုက်နာရမည့်အချက်များ။