မီးဖွားအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ကလေးစရိတ် ထောက်ပံကြေးခံစားခွင့်