ข้อมูลและคำแนะนำ

การว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ​

การว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ

image

ผลการสำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์แบบเร่งด่วนในแคมป์ก่อสร้างในกรุงเทพมหานครเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

image

มาตรฐานที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง

ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 93 (3)
image

กองทุนเงินทดแทน

กองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทํางาน) คือ กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง แทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน ...
image

กองทุนประกันสังคม

การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจาก การเจ็บป่วย คลอดบุตร ...
image

คู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างและการเคารพความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม

image

เจ้าของบ้านต้องแจ้ง ตม.3

เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้าน เจ้าของเคหะสถาน เจ้าของบ้านเช่า โรงแรม ที่มีคนต่างชาติอาศัยอยู่ มีหน้าที่ต้องแจ้งการพักอาศัยของคนต่างชาติ ตามแบบตม.30
image

การจ้างงานแรงงานข้ามชาติทำงานกรรมกรและขายของหน้าร้าน

เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง
image

COVID-19 : แนวปฏิบัติสําหรับผู้ว่าจ้างและธุรกิจเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในช่วงวิกฤตด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

การพัฒนาทักษะให้แรงงานข้ามชาติ

Skills Development for Migrant Workers in Thailand

แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่าและการพัฒนาทักษะ

กรอบความรับผิดชอบร่วมกัน สำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 และไม่ละทิ้งการพัฒนาทักษะให้แรงงานข้ามชาติ ส่งผลดีต่อธุรกิจทั้งในช่วงวิกฤตและหลังจากนี้อย่างไร?

แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ และประโยชน์ต่อนายจ้าง EP.5

การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติอย่างยั่งยืนอย่างไร?

แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ และประโยชน์ต่อนายจ้าง EP.4

การพัฒนาทักษะแรงงานช่วยยกระดับสิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติอย่างไร?

แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ และประโยชน์ต่อนายจ้าง EP.3

การพัฒนาทักษะให้แรงงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพให้แรงงานและส่งผลดีต่อธุรกิจอย่างไร?

แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ และประโยชน์ต่อนายจ้าง EP.2

การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมจะช่วยเพิ่มพูนทักษะและฝีมือของแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างไร?

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ

แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ

แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา ทักษะแรงงานข้ามชาติ

image

ผลการสำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์แบบเร่งด่วนในแคมป์ก่อสร้างในกรุงเทพมหานครเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

image

มาตรฐานที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง

ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 93 (3)
image

กองทุนเงินทดแทน

กองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทํางาน) คือ กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง แทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน ...
image

กองทุนประกันสังคม

การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจาก การเจ็บป่วย คลอดบุตร ...
image

คู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างและการเคารพความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม

image

เจ้าของบ้านต้องแจ้ง ตม.3

เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้าน เจ้าของเคหะสถาน เจ้าของบ้านเช่า โรงแรม ที่มีคนต่างชาติอาศัยอยู่ มีหน้าที่ต้องแจ้งการพักอาศัยของคนต่างชาติ ตามแบบตม.30
image

การจ้างงานแรงงานข้ามชาติทำงานกรรมกรและขายของหน้าร้าน

เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง
image

COVID-19 : แนวปฏิบัติสําหรับผู้ว่าจ้างและธุรกิจเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในช่วงวิกฤตด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

มิตรไทย โดย เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ