การนำเข้าแรงงานข้ามชาติ

Fair and Ethical Recruitment Practices

Fair and Ethical Recruitment Practices

14 มีนาคม 2022
แนวปฏิบัติในการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมและเป็นธรรม
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่าและการพัฒนาทักษะ

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่าและการพัฒนาทักษะ

24 พฤศจิกายน 2021
กรอบความรับผิดชอบร่วมกัน สำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
การนำแรงงานข้ามชาติมาทำงานกับนายจ้างในไทย

การนำแรงงานข้ามชาติมาทำงานกับนายจ้างในไทย

24 มิถุนายน 2021
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine