การพัฒนาทักษะให้แรงงานข้ามชาติ

Skills Development for Migrant Workers in Thailand

Skills Development for Migrant Workers in Thailand

25 เมษายน 2022
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่าและการพัฒนาทักษะ

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่าและการพัฒนาทักษะ

24 พฤศจิกายน 2021
กรอบความรับผิดชอบร่วมกัน สำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 และไม่ละทิ้งการพัฒนาทักษะให้แรงงานข้ามชาติ ส่งผลดีต่อธุรกิจทั้งในช่วงวิกฤตและหลังจากนี้อย่างไร?

การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 และไม่ละทิ้งการพัฒนาทักษะให้แรงงานข้ามชาติ ส่งผลดีต่อธุรกิจทั้งในช่วงวิกฤตและหลังจากนี้อย่างไร?

27 สิงหาคม 2021
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ และประโยชน์ต่อนายจ้าง EP.5
การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติอย่างยั่งยืนอย่างไร?

การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติอย่างยั่งยืนอย่างไร?

27 สิงหาคม 2021
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ และประโยชน์ต่อนายจ้าง EP.4
การพัฒนาทักษะแรงงานช่วยยกระดับสิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติอย่างไร?

การพัฒนาทักษะแรงงานช่วยยกระดับสิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติอย่างไร?

27 สิงหาคม 2021
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ และประโยชน์ต่อนายจ้าง EP.3
การพัฒนาทักษะให้แรงงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพให้แรงงานและส่งผลดีต่อธุรกิจอย่างไร?

การพัฒนาทักษะให้แรงงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพให้แรงงานและส่งผลดีต่อธุรกิจอย่างไร?

27 สิงหาคม 2021
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ และประโยชน์ต่อนายจ้าง EP.2
การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมจะช่วยเพิ่มพูนทักษะและฝีมือของแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างไร?

การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมจะช่วยเพิ่มพูนทักษะและฝีมือของแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างไร?

4 สิงหาคม 2021
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ

แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ

24 มิถุนายน 2021
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา ทักษะแรงงานข้ามชาติ