หยุดการเลือกปฏิบัติ การตีตรา หรือใช้ถ้อยคำแสดงความเกลียดชังต่อแรงงานข้ามชาติ