ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างแยกสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย