การพัฒนาทักษะให้แรงงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพให้แรงงานและส่งผลดีต่อธุรกิจอย่างไร?