การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมจะช่วยเพิ่มพูนทักษะและฝีมือของแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างไร?