การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติอย่างยั่งยืนอย่างไร?