การพัฒนาทักษะแรงงานช่วยยกระดับสิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติอย่างไร?