ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງຈັດການແຮງງານຕ່າງປະເທດໃນສະຖານະການຂອງ COVID-19 ອີງຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະລັດຖະມົນຕີ ວັນທີ 4 ສິງຫາປີ 2020