ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບແຮງງານຕ່າງຊາດ ທີ່ສັນຍາແຮງງານໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ