စမွတ်စာခွန်ခရိုင်တစ်ခုလုံးအားလော့ဒေါင်းချလိုက်ခြင်း။

Measures to control COVID-19 in Samut Sakhon

Who are at high risk of COVID-19?