ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအားရည်ရွယ်သောအမုန်းစကားများ၊ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများအားဆန့်ကျင်ပါ။