အစိုးရအဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်။ ၂၀၂၀ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ရက်
အစိုးရအဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ လုက်ငန်းစဥ် လမ်းညွှန်ချက်…..