ကိုးဗစ်-၁၉ အခြေအနေတွင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုဆ်ိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ ၄ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၂၀ခုနှစ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ