การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะ

แบบเรียนภาษาไทยสำหรับแรงงานข้ามชาติ

การอบรมเรียนภาษาไทยผ่านคลิปวิดีโอ

การอบรมเรียนรู้สิทธิแรงงานข้ามชาติแบบออนไลน์

โครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อการทำงาน